Μάθημα

Τριβολογία

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/1/0

Διδακτικές Μονάδες
4

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Το τριβικό σύστημα. Ξηρά και λιπαινόμενη τριβή. Ολίσθηση και κύλιση. Φθορά των υλικών, υδροδυναμική, ελαστοϋδροδυναμική λίπανση. Το λιπαντικό και η δράση του. Η γενική τεχνολογική πρακτική της λίπανσης. Ειδικά λιπαντικά.

 

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις παραδόσεων