Μάθημα

Τεχνολογία Υλικών

Τύπος μαθήματος

Γενικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/0

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
2
Περιγραφή μαθήματος

Θεωρία: Κατασκευαστικά υλικά και υλικά επικαλύψεως της ειδικότητας του τμήματος:

                (α) Σuσχέτιση δομής και συμπεριφορά (ιδιότητες) και μέθοδοι παρέμβασης στη δομή.

                (β) Μορφοποίηση, λειτουργική,συμπεριφορά, χρήση, εφαρμογές.

                (γ) Τυποποίηση, πρότυπα, προδιαγραφές υλικών, κατεργασίας-χρήσης, ποιοτικού ελέγχου και 
                      δοκιμασιών.

Εργαστήριο: (α) Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου και κρίση καταλληλότητας υλικού.

                       (β) Μέθοδοι κατεργασίας, μορφοποίησης ανάμειξης, εφαρμογής.

                       (γ) Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου κατεργασίας, μορφοποίηση , ανάμειξης, εφαρμογής.

 

Βιβλιογραφία 1."Εργαστηριακές ασκήσεις Τ.Μ.Υ" Ομήρου Σ. Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
2."Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών" .Κερμανίδης Θ.& Μαστρογιάννης Ε. Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών
3.
"Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών" . Πετρόπουλος Π. Εκδόσεις Ευγενίδου
4.
"Engineering materials and their applications 2nd Ed." . Richard A. & Trojan P. Εκδόσεις Houghton Mifflin