Μάθημα

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Γενικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
3/2/0

Διδακτικές Μονάδες

7

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
2
Περιγραφή μαθήματος

Γλώσσα FORTRAN σε προβλήματα ειδικότητας. Χρήση έτοιμων προγραμμάτων.

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις Παραδόσεων
2."Από την Fortran 77 στη Fortran 90, 1η εκδ.". Κλημόπουλος Σ. & Τσουροπλής Α. ΟΕΔΒ
3."FORTRAN IV". Πάμφιλος Π. Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
4."FORTRAN ΙΙ,IV & V". Περσίδης Σ. Εκδόσεις Περσίδης
5.Schaum's Outline of Theory and problems of programming with Fortran 77
Site Μαθήματος http://teipat.fortran.googlepages.com/