Μάθημα

Μηχανικές διαμορφώσεις - Σχεδιασμός καλουπιών

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/1

Διδακτικές Μονάδες
5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Τεχνικές Μηχανικών διαμορφώσεων και τρόποι αποφυγής σφαλμάτων κατά την διαδικασία πραγματοποίηση τους. Βασικές έννοιες και εξισώσεις των μηχανικών διαμορφώσεων .Διαχωρισμός, Κάμψη, Βάθυνση, σφυρηλασία, τύπωση, διέλαση, εξώθηση, έλαση ολική - επιλογή εργαλείων, μηχανών, υλικών αυτοματισμού για τη σωστή κατεργασία υλικών σε μηχανή. Σχεδίαση καλουπιών για πλαστικά. Σχεδιασμός καλουπιών για πλαστικά με φύσημα. Μέθοδος κατασκευής των παραπάνω καλουπιών. Σχεδιασμός κοπτικών καλουπιών {για κοπή λαμαρiνας). Σχεδιασμός διαμορφωτικών καλουπιών {για διαμόρφωση καλουπιών). Μέθοδοι κατασκευής των κοπτικών και διαμορφωτικών καλουπιών .

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις παραδόσεων
2."Injection mould design , 4th Ed.". Pye R.G.W. Εκδόσεις Longman scientific and technical
3."Blow moulding handbook". Rosato Donald V. , Rosato Dominick V. . Εκδόσεις Hanser
4."Die design handbook, 2nd Ed.". Wilson F.W. , Harvey P.D. . Εκδόσεις McGraw-Hill
5.Techniques of pressworking sheet metal, 2nd Ed.". Eary D.F. , Reed E.W. . Εκδόσεις Prentice Hall