Μάθημα

Μετρολογία ενεργειακών συστημάτων

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/1

Διδακτικές Μονάδες
7

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Θεωρία: Είδη αισθητήρων, σφάλματα μετρήσεων. Μέθοδος Hot Wire Anemometry (HWA), Laser Doppler Velocimetry (LDV) και Θερμοζεύγους (Thermocouples). Περιγραφή της μεθόδου μέτρησης των μέσων τιμών και στατιστικών ποσοτήτων ταχύτητας και θερμοκρασίας και της στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων μέσω Η/Υ. Χαρακτηριστικά και φασματική ανάλυση τύρβης. Απεικόνιση ροών με κλασσικές μεθόδους και με δέσμες Laser. Μετρήσεις για επαλήθευση μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.

 

Εργαστήριο: Πειραματική μέθοδος μέτρησης του μέσου και κυμαινόμενου πεδίου ταχυτήτων και θερμοκρασιών σε ροές με τις μεθόδους HWA και χρήση Θερμοζευγών και ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ.

 

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις παραδόσεων