Μάθημα

Ήπιες πηγές ενέργειας ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/1

Διδακτικές Μονάδες
5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Μαθηματική προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες. Συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες. Φωτοβολταικές γεννήτριες. Αιολική ενέργεια. Υβριδικά συστήματα. Σχεδιασμός παθητικών ηλιακών συστημάτων. Μελέτες για κάλυψη ενεργειακών αναγκών .Εγκαταστάσεις διαφόρων ηλιακών συστημάτων .Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα, βιομηχανικό τομέα.

 

Βιβλιογραφία 1."Σημειώσεις Ήπιων Μορφών Ενέργειας". Καπλάνης Σ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
2."Πρακτικά Συνεδρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας". Καπλάνης Σ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
3.
"VDI Warmatlas , 6th Ed.".Θεοδωρίδης Π. . Εκδόσεις Τεχνική Εκδοτική
4."
Solar thermal Engineering ". Lunde P. . Εκδόσεις Willey
5."Solar Engineering of Thermal Processes". Duffie J. , Beckman A. .Εκδόσεις Willey
6."Fifth E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference ". Palz W. . Εκδόσεις Reidel