Μάθημα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Τύπος μαθήματος

Ειδικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/1

Διδακτικές Μονάδες
5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
6
Περιγραφή μαθήματος

 
Βασικές ενότητες μαθήματος:
Ενέργεια από τον ήλιο, εχθές, αύριο. Συσκευές συλλογής και μέθοδοι αναλύσεως ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακοί συλλέκτες. Τύποι, λειτουργία, βαθμοί αποδόσεως, υπολογισμοί. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως χώρων και ξηράνσεως γεωργικών προϊόντων με ηλιακούς συλλέκτες. Ο ηλιακός συλλέκτης για την ψύξη χώρων, άντληση νερού και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέθοδοι αποθηκεύσεως θερμότητας, ηλιακές λίμνες. Φωτο- βολταϊκή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα παραγωγής μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Συστήματα παραγωγής αποθηκεύσεως , αξιοποιήσεως προϊόντων βιομηχανίας. Ενέργεια από υδάτινα κύματα, κοινά και παλιρροιακά. Εκμετάλλευση θερμοκρασιακής διαφοράς στρωμάτων θαλάσσης. Ενεργειακή οικονομία-αριστοποίηση παραμέτρων κατά την Εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

 
Βασικές ενότητες εργαστηρίου: Αναγνώριση-χρήση οργάνων μέτρησης και καταχώρησης ηλιακής ακτινοβολίας με τη βοήθεια Η/Υ. Διαχωρισμός ολικής ακτινοβολίας σε διάχυτη και άμεση σύνταξη πινάκων. Μέτρηση βαθμών αποδόσεως επιπέδου ηλιακού συλλέκτη, συγκεντρωτικού ηλιακού συλλέκτη. Μέτρηση βαθμών αποδόσεως ηλιακού συλλέκτη κενού. Επίδραση γωνίας κλίσεως συλλέκτη, αριθμού και είδους καλύμματος συλλέκτη και συμπεριφοράς απορροφητικής επιφάνειας συλλέκτη στο βαθμό αποδόσεώς του. Μέτρηση βαθμού αποδόσεως πλαισίου φωτοβολταϊκών στοιχείων .Παρακολούθηση -μέτρηση μεγεθών κατά τη λειτουργία ανεμογεννήτριας. Σχεδίαση -κατασκευή και έλεγχος σε αεροδυναμική σήραγγα έλικα ανεμογεννήτριας.

 

Βιβλιογραφία 1."Σημειώσεις Ήπιων Μορφών Ενέργειας". Καπλάνης Σ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
2."Πρακτικά Συνεδρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας". Καπλάνης Σ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
3.
"VDI Warmatlas , 6th Ed.".Θεοδωρίδης Π. . Εκδόσεις Τεχνική Εκδοτική
4."
Solar thermal Engineering ". Lunde P. . Εκδόσεις Willey
5."Solar Engineering of Thermal Processes". Duffie J. , Beckman A. .Εκδόσεις Willey
6."Fifth E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference ". Palz W. . Εκδόσεις Reidel