Μάθημα

Σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων με Η/Υ

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/1/0

Διδακτικές Μονάδες
4

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Θεωρία: Εξισώσεις Διατήρησης, Μερικές διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις πεπερασμένων δια- φορών και επίλυση εξισώσεων πεπερασμένων διαφορών .Δομή και λεπτομέρειες εφαρμογής των υπολογιστικών κωδίκων.

 

Εργαστήριο: Εφαρμογές υπολογιστικών κωδίκων για επίλυση ρευστοδυναμικών προβλημάτων καθώς και σχεδιασμός σε διάφορες γεωμετρικές ροής {σωλήνας, τετράγωνο εμπόδιο, κλπ).

 

 

Βιβλιογραφία 1."Υπολογιστική μεταφορά θερμότητας και ρευστομηχανική". Μαυρίδης Κ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
2."Numerical heat transfer and fluid flow". Patankar S.V. . Εκδόσεις Mcgraw-Hill