Μάθημα

Ευρωπαϊκή γλώσσα-Ορολογία

Τύπος μαθήματος

Ειδικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/0

Διδακτικές Μονάδες
5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Ορολογία ειδικότητας Μηχανολόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις παραδόσεων