ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

      Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή είναι, ο αριθμός των οφειλομένων μαθημάτων να μην υπερβαίνει τα 8 εκ των οποίων τα 2 μπορούν να είναι μαθήματα ειδικότητας.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολογίας καθορίστηκαν ως μαθήματα ειδικότητας τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

      Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλει αίτηση* στη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να κάνει την πρακτική του άσκηση. Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση βάσει της οποίας βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος σπουδαστής πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για εκτέλεση πρακτικής άσκησης. Τη βεβαίωση αυτή πρέπει να την επιδείξει ο σπουδαστής στο φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί, προκειμένου να του επιτραπεί η άσκηση της πρακτικής. Ο σπουδαστής που πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης πρακτικής άσκησης, μπορεί να προτείνει στο Τμήμα το φορέα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί, ειδάλλως μπορεί να ενημερωθεί για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που υπάρχουν είτε από σχετικό πίνακα που έχει αναρτηθεί έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος είτε από τον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση. 
    
Ο σπουδαστής αφού κάνει τις απαραίτητες επαφές με το φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα απασχόλησής του και τις συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσής του καθώς και για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής του, υποβάλλει αίτηση – δήλωση* στη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία δηλώνει το φορέα (ονομασία της υπηρεσίας ή επιχείρησης , διεύθυνση (οδός – αριθμός – Τ.Κ – Πόλη)) που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής του άσκησης. Την αίτηση – δήλωση αυτή την προσυπογράφει και την σφραγίζει ο αρμόδιος υπεύθυνος της υπηρεσίας ή της επιχείρησης. Η Γραμματεία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση σε 4 αντίγραφα (ένα για το φορέα, ένα για τον σπουδαστή, ένα για το Τμήμα και ένα για τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης). Μεταξύ του φορέα απασχόλησης του σπουδαστή και του Τμήματος, συνάπτεται ειδική σύμβαση εργασίας* που προσυπογράφεται και από τον ασκούμενο. Η σύμβαση αυτή συντάσσεται σε 3 αντίτυπα (ένα για τον φορέα, ένα για το Τμήμα και ένα για τον σπουδαστή).  
    Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από τη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο υπογράφει ο υπεύθυνος της Πρακτικής άσκησης. Το βιβλίο χορηγείται στον σπουδαστή  μετά την υπογραφή των συμβάσεων.Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται υπογράφεται και σφραγίζεται από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας ή επιχείρησης για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

   Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος: 

   Τα παραπάνω υποβάλλονται από την Γραμματεία του Τμήματος στον προϊστάμενο του Τμήματος ο οποίος αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.Σε περίπτωση απόρριψης το συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησής που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊσταμένου και εγκρίνει την πρακτική άσκηση του σπουδαστή. 
 
 

δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος