Ενεργειακός Τομέας :

Ο τομέας ενέργειας του τμήματος μας προσφέρει γνώσεις οι οποίες πλουτίζουν τους σπουδαστές με την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των θεμάτων που σχετίζονται τόσο με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων όσο και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που άπτονται ενεργειακών εφαρμογών