ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Α.    Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μας προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν τη βασική υποδομή ώστε να μπορούν να απασχοληθούν  στους τομείς της οικονομίας που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία , τη χρήση μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων,την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την ανάπτυξη και χρήση νέων υλικώνΒ.    Το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πατρών είναι οργανωμένο έτσι ώστε να εφοδιάζει τους φοιτητές του με τις απαραίτητες γνώσεις για να:
      
 α. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ,αφομοιώνουν και προωθούν την τεχνολογία και τεχνογνωσία.
     
  β. Παρέχουν υπηρεσίες στη βιομηχανία, σε παραγωγικές μονάδες , σε μονάδες παροχής υπηρεσιών.
       
γ. Να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ειδίκευσης και διδακτορικού διπλώματος.