ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Αλυσίδες Μαθημάτων:

Οι παρακάτω αλυσίδες μαθημάτων είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής σχετικών νομικών δεσμεύσεων και είναι υποχρεωτικές:

1.  Μαθηματικά Ι →→→→Μαθηματικά ΙΙ 
2. Μηχανική Ι →→→→Μηχανική ΙΙ →→→→Στοιχεία Μηχανών Ι
3. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι →→→→Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ →→→→Σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D)
4. Προγραμματισμός Η/Υ Ι →→→→Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
5. Ηλεκτροτεχνία →→→→Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Θερμοδυναμική →→→→Θ.Ψ.Κ Ι→→→→Θ.Ψ.Κ ΙΙ
7. Μηχανική Ρευστών Ι →→→→Μηχανική Ρευστών ΙΙ
8 Συμβατικές Εργαλειομηχανές και C.N.C →→→→Προγραμματισμός Εργαλειωμηχανών C.A.M
9 Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι →→→→Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ