Σε αυτο το εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν την πτυχιακή τους εργασία και την πρακτική τους άσκηση.Οι Διδακτικές Μονάδες αυτού τουεξαμήνου είναι 30.Η πτυχιακή αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες ενώ η πρακτική σε 10